Decision no. 646, dated 09.08.2019

Issuing some recommendations regarding the Draft Contract of the Concession with the object “For the legal control of measuring instruments, through the verification of fuel and liquified gas distribution instruments”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.