DECISION No. 111, dated 15.05.2009

“On the authorization of the concentration realized through the sale-purchase transaction of 76% of the shares of OSSH sh.a., owned by the Ministry of Economy, Trade and Energy to the company CEZ a.s.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.