Decision No. 1061, Date 06.03.2024

“FOR GIVING SOME RECOMMENDATIONS TO THE WATER REGULATORY ENTITY ON THE APPLICATION TO CHANGE THE TARIFF LEVEL FOR THE REGIONAL WATER AND SEWER COMPANY LEZHE SHA”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.