Prequalification Notice

On the competition procedures for the position: Specialist of the Communication Sector in the Directorate of Human Resources, Budget and Communication in the Competition Authority

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.