On the best practices for the disclosure of information in the databases, during the investigation and control procedures of concentrations provided for in Law no. 9121, dated 28.07.2003 “On the protection of competition”

Guidelines “On the best practices for the disclosure of information in the databases, during the investigation and control procedures of concentrations provided for in Law no. 9121, dated 28.07.2003 “On the protection of competition”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.