Decision no. 644, dated 31.07.2019

On the closure of the preliminary investigation in the electricity storage and diversion market, giving some obligations to KESH SHA and the application of Articles 69 and 70 of the Law no. 9121/2003 “On Protection of Competition”, as amended

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.