Decision no. 605, dated 21.03.2019

On the rejection of AFSA’s request for revision the Competition Commission’s Decision no. 585, dated 24.01.2019 “On the closure of the preliminary investigation procedure in the intermediary market of insurance by second tier banks, the imposition of certain obligations and recommendations”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.