Decision no. 600, dated 15.03.2019

Issuing some recommendations to the Water Regulatory Authority on the application for changing the tariff level for the undertaking “Poliçan Sewerage Water Supply” Sh.a

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.