Decision no 19 date 17. 09. 2005

The approval, in principle, of the recommendations presented under the reports enclosed to this decision, with regard to the changes of the following draft-laws…

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.