DECISION No 162 of 14 December 2010

“On concluding the in-depth investigation of undertakings LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A., ROMANO PORT SH.A. AND INTER GAZ SH.A. regarding abuse of dominant position in the market of coastal loading and unloading and storage of liquefied gas”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.