DECISION No. 109, dated 04.05.2009

“On a recommendation for the revision of paragraph 1 of the Decision No. 50, dated 12.12.2008, adopted by the Administrative Council of the Institute of the Health Care Insurance”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.