Decision No. 1057, Date 12.02.2024

“ON THE AUTHORIZATION OF THE PROPOSED CONCENTRATION THROUGH THE ACQUISITION OF JOINT CONTROL OF THE COMPANY WE SII S.r.l. BY MR. MAURO MIGLIAZZI; TERNA FORWARD COMPANY S.r.l. AND THE COMPANY DXT COMMODITIES SA.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.