Decision No. 1047, Date 16.01.2024

“ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE ACQUISITION OF CONTROL OF THE COMPANY FAB INVEST LLC FROM THE COMPANY INSIG JETE SHA”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.