D E C I S I O N No. 86, Dated 29. 07. 2008

On “The non-classification as concentration through acquisition of companies CT Telekom and Albtelekom sha”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.