Decision no. 633, dated 26.06.2019

On the approval of the Guideline “On damages caused and undertaken actions for infringements of the provisions of Law no. 9121, dated 28.07.2003 “On Competition Protection”, as amended”.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.