Decision no. 589, dated 31.01.2019

On the approval of the Annual Report on the Competition Authority’s activity for 2018 and the main priorities for 2019

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.