sq Kanali RSS i Autoritetit te Konkurrences Te rejat me te fundit te Autoritetit te Konkurrences Fri, 19 Jan 2018 16:12:08 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.7 (http://framework.zend.com) http://caa.gov.al Njoftim paraprak për përjashtim nga ndalimi i marrëveshjes së bashkëpunimit http://caa.gov.al/news/read/id/407 http://caa.gov.al/news/read/id/407 Vendim nr. 470, datë 11.07.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/706 http://caa.gov.al/decisions/read/id/706 Vendim nr. 469, datë 11.07.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/705 http://caa.gov.al/decisions/read/id/705 Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit dhe UKT në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura http://caa.gov.al/cases/read/id/30 http://caa.gov.al/cases/read/id/30 Vendim nr. 492, datë 28.12.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/703 http://caa.gov.al/decisions/read/id/703 Për kategoritë e marrëveshjeve të transferimit të teknologjisë http://caa.gov.al/laws/read/id/90 http://caa.gov.al/laws/read/id/90 Për miratimin e rregullores "Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Transferimit të Teknologjisë” http://caa.gov.al/publications/read/id/110 http://caa.gov.al/publications/read/id/110 Vendim nr. 489, datë 20.12.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/701 http://caa.gov.al/decisions/read/id/701 Për “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit mbi Portofolin e Kredisë së Procredit Bank AD Beograd nga Banca Intesa AD Beograd” http://caa.gov.al/cases/read/id/28 http://caa.gov.al/cases/read/id/28 Vendim nr. 487, datë 05.12.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/699 http://caa.gov.al/decisions/read/id/699