sq Kanali RSS i Autoritetit te Konkurrences Te rejat me te fundit te Autoritetit te Konkurrences Sat, 17 Mar 2018 19:27:32 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.7 (http://framework.zend.com) http://caa.gov.al Mbi shitjen dhe transferimin e aksioneve të Bankës NBG Albania SHA, nga Banka Kombëtare e Greqisë S.A tek Banka Amerikane e Investimeve SHA http://caa.gov.al/cases/read/id/52 http://caa.gov.al/cases/read/id/52 Vendim nr. 501, datë 15.03.2018 http://caa.gov.al/decisions/read/id/926 http://caa.gov.al/decisions/read/id/926 Njoftim për shtyp për raportimin e Raportit Vjetor 2017 http://caa.gov.al/news/read/id/411 http://caa.gov.al/news/read/id/411 Njoftim për rezultatet e konkurrimit http://caa.gov.al/news/read/id/410 http://caa.gov.al/news/read/id/410 Njoftim për kandidaturat e konkurimit për pozicionin "Inspektor" http://caa.gov.al/news/read/id/409 http://caa.gov.al/news/read/id/409 Për përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së lidhur midis shoqërive të sigurimit për kartonin jeshil http://caa.gov.al/cases/read/id/41 http://caa.gov.al/cases/read/id/41 Për miratimin e Raportit Vjetor mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017 dhe prioritetet kryesore për vitin 2018 http://caa.gov.al/cases/read/id/40 http://caa.gov.al/cases/read/id/40 Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e shërbimit të kontrollit teknik të automjeteve në Republikën e Shqipërisë http://caa.gov.al/cases/read/id/39 http://caa.gov.al/cases/read/id/39 Mbi përftimin e kontrollit të plotë të shoqërisë Buse Gaz S.r.l. nga Messer Belgium N.V. në mënyrë të drejtpërdrejte dhe të tërthortë nëpërmjet shoqërisë së kontrolluar tërësisht prej saj Messer Romania S.r.l http://caa.gov.al/cases/read/id/38 http://caa.gov.al/cases/read/id/38 Për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve “Vodafone Albania” SHA dhe “Telekom Albania” SHA për mos përmbushjen e detyrimit të vendosur nga Komisioni i Konkurrencës në Vendimin Nr. 475, datë 21.09.2017 http://caa.gov.al/cases/read/id/37 http://caa.gov.al/cases/read/id/37