EBRD
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim - BERZH
19.07.2018


AK është përfitues i një projekti teknik me BERZH “Asistencë teknike për Autoritetin e Konkurrencës - Rritje kapacitetesh, mbështjetja për legjislacionin dhe advokacinë”,  nëpërmjet të cilit synohet mbështetja me një ekspertizë të specializuar për të bërë të mundur rishikimin e ligjit, në drejtim të propozimeve konkrete, për shtesa dhe ndryshime në të, zhvillimi i trajnimeve për stafin, organizimi i vizitave studimore dhe organizimi i tryezave të rrumbullakëta në kuadrin e promovimit të advokacisë.