TAIEX
Asistenca Teknike dhe Shkëmbimi i Informacionit të Komisionit Evropian (TAIEX)
19.07.2018


TAIEX është instrumenti i Asistencës Teknike dhe Shkëmbimit të Informacionit të Komisionit Evropian. Ky instrument ofron ekspertizën e duhur për të trajtuar çështjet në një afat të shkurtër duke bashkëpunuar me AK nëpërmjet tri mënyrave: Workshop-eve, Misionet e ekspertëve dhe Vizitave studimore. TAIEX mbështet administratat publike në lidhje me përafrimin dhe zbatimin e legjislacionit të BE-së, si dhe lehtësimin e shkëmbimit të praktikave më të mira të BE-së.