ECS
Komuniteti i Sekretariatit të Energjisë (ECS)
19.07.2018


AK, vijon kooperimin me Sekretariatin e Energjisë nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave për tregun e energjisë në Shqipëri. AK, ka raportuar rregullisht pranë ECS, në lidhje me rekomandimet e dhëna nga Komisioni i Konkurrencës për tregun e Energjisë Elektrike dhe Tregun e Gazit Natyror në Shqipëri.