Memorandume Mirëkuptimi brenda vendit
Memorandume Mirëkuptimi brenda vendit
02.04.2019
Lista e enteve në Republikën e Shqipërisë me të cilat Autoriteti i Konkurrencës ka nënshkruar Memorandume Mirëkuptimi përgjatë veprimtarisë së Autoritetit.

Për më shumë informacion, ju lutemi të klikoni në link-un më poshtë.