OECD-GVH/RCC
Qendra Rajonale e Konkurrenc√ęs (OECD-GVH / RCC)
19.07.2018


Autoriteti i Konkurrencës bashkëpunon me OECD-GVH/ RCC nëpërmjet pjesëmarrjes në trajnimet e vazhdueshme që kjo qendër ofron për vendet e Europës qendrore, lindore dhe juglindore.

Në datat 19-21 Qershor 2018, OECD-GVH/ RCC organizoi së bashku me AK në Tiranë, seminarin me temë “Për kontrollin e përqendrimeve”, ku morën pjesë përfaqësues nga  nga 27 Autoritete homologe të Konkurrencës nga Europa dhe Azia. Për më shumë informacion mbi këtë event mund të referoheni në link-un si vijon:

AK është pjesë e rrjetit  të shkëmbimit të informacionit (Request for Information- RFI) midis autoriteteve pjesë e OECD-GVH/ RCC, ku kërkohet dhënia e përgjigjeve adekuate  për çështje apo problematika që ato hasin në punën e përditshme të tyre.