IPA TWINNING
IPA Twinning/ EUD
19.07.2018


AK është përfitues i një projekti IPA II Twinning me titull “Further Strengthening the Competition Authority’s capacities to protect the free and effective competition in the market”, që synon të forcojë kapacitetet institucionale. Projekti pritet të fillojë implementim gjatë 2018.