Të tjera
Raporti Monitorimit 12 mujor 2013 per Ministrine e Financave
Informacion mbi Autoritetin e Konkurrences per vitin 2013 sipas programit.