Të tjera
Pyetesor - Tregu Dhe Konkurrenca
Ky pyetësor shërben për të vleresuar perceptimin e biznesit mbi nivelin e njohjes së filozofisë së  Konkurrencës  dhe  zbatimit të Ligjit  Nr. 9121 datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, rolin dhe veprimtarinë e institucionit të Autoritetit të Konkurrencës, si dhe  nivelin e konkurrencës në tregje të ndryshme të sektorëve të ekonomisë shqiptare.

Për të plotësuar pyetësorin në format interaktiv ju lutem click-oni në linkun e mëposhtëm:
https://docs.google.com/forms/d/1c-nyWRLklHXeBAGtF-3rewvWtOWjNg2OrdL6ZCrLHaU/formResponse


ose shkarkoni formatin në pdf dhe dërgojeni pranë Autoritetit të Konkurrencës.