Të tjera
Politika Kombëtare e Konkurrencës
Miratuar nga Komisioni i Konkurrencës, me vendim nr. 43, datë 28.12.2006,
në zbatim të nenit 24/a, të ligjit nr. 9121 “Për mbrojtjen e konkurrencës”