Të tjera
Sinjalet e një marrëveshje të ndaluar në prokurimet publike
SINJALET E NJE MARREVESHJE TE NDALUAR NE PROKURIMET PUBLIKE