Të tjera
Fjala e Kryetares së AK gjatë raportimit në Kuvendin e Shqipërisë
Raportimi ne Kuvendin e Shqiperise