Buletinet e vendimeve
Buletini Zyrtar i Vendimeve nr. 2 pjesa 2
Buletini Zyrtar NR.2 pjesa 2