Buletinet e vendimeve
Buletini Zyrtar i Vendimeve nr. 2 pjesa 1
Buletini zyrtar Nr.2 pjesa1