Të tjera
Shkresë zyrtare drejtuar Komisionit Për Edukimin Dhe Mjetet e Informimit Publik
Shkresë zyrtare drejtuar Komisionit Për Edukimin Dhe Mjetet e Informimit Publik -  Dërgohen mendime për një projektligj