Buletinet e vendimeve
Buletini Zyrtar i Vendimeve i vitit 2018
Buletini Zyrtar i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës gjatë vitit 2018