Të tjera
Udhëzimi “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”
Udhëzimi “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”

Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të ligjit nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, ka miratuar udhëzimin “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”, i cili synon t’u japë siguri ligjore ndërmarrjeve të interesuara, nëpërmjet interpretimit të koncepteve të kufizimeve drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme për përqendrimet.

Udhëzimi është përafruar plotësisht me acquis të BE, konkretisht me njoftimin e Komisionit Evropian (2005/C 56/03) “Për kufizime drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”

Rregullat e parashikuara në dispozitat e këtij Udhëzimi pasqyrojnë thelbin e praktikave të Komisionit Evropian, dhe përcaktojnë parimet për vlerësimin dhe autorizimin e përqendrimeve, nga Autoritetet kombëtare.

Për më shumë informacion, ju lutem klikoni në link-un më poshtë.