Buletinet e vendimeve
Buletini Zyrtar i Vendimeve i vitit 2017
Buletini Zyrtar i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës gjatë vitit 2017