Raporte vjetore
Raporti Vjetor 2017 - Përmbledhje Ekzekutive
Raporti Vjetor mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017 dhe prioritetet kryesore për vitin 2018

- Përmbledhje Ekzekutive