Raporte vjetore
Raporti Vjetor 2017
Raporti Vjetor mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017 dhe prioritetet kryesore për vitin 2018

Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2017