Të tjera
Menaxhimi i parregullsive / korrupsionit për programet IPA / IPARD
Ne rast konstatimi parregullsish / korrupsioni / konflikti interesi apo raste flagrante te shkeljes se procedurave gjatë përdorimit të fondeve IPA / IPARD lutemi adresimin e tyre ne kontaktet e mëposhtme:IPA.irregularities@financa.gov.al

IPARD.irregularities@financa.gov.al

Tel/Fax: +355 4 228 1115