Të tjera
Shkresë zyrtare drejtuar Komisionit Për Edukimin Dhe Mjetet e Informimit Publik -  Dërgohen mendime për një projektligj
Monografia "Cështje të konkurrencës në ekonomi" botuar nga Prof.Asoc.Dr.Lush Perpali eshte nje trajtim i problematikës së konkurrences dhe disa fenomeneve antikonkurruese, pare ne kendveshtrimin e teorise se ekonomise, perqasjes me ...
Ketu mund te njiheni me termat me te njohura te konkurrences te njohura nga Politika Europiane e Konkurrences
Miratuar nga Komisioni i Konkurrencës, me vendim nr. 43, datë 28.12.2006, në zbatim të nenit 24/a, të ligjit nr. 9121 “Për mbrojtjen e konkurrencës”