Të tjera
Projekt-Udhëzimi “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet” Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të ligjit nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, ka hartuar ...
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 489, datë 20.12.2017, vendosi miratimin e rregullores “Për  Kategoritë e  Marrëveshjeve të  Transferimit të Teknologjisë” dhe Shfuqizimin e Vendimit  nr.179, datë 02.03.2011, të Komisionit të Konkurrencës, për miratimin ...
Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, ka hartuar draft–rregulloren “Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Transferimit të Teknologjisë”, qëllimi i së cilës është ...
Autoriteti i Konkurrencës, së fundi, ka hartuar një broshurë informuese “Programi i Përpuethshmërisë me Rregullat e Konkurrencës” (draft), i cili përmban informacion të përgjithshëm dhe udhëzime për zbatueshmërinë e legjislacionit në fushën e ...
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
Ne rast konstatimi parregullsish / korrupsioni / konflikti interesi apo raste flagrante te shkeljes se procedurave gjatë përdorimit të fondeve IPA / IPARD lutemi adresimin e tyre ne kontaktet e mëposhtme: IPA.irregularities@financa.gov.al IPARD.irregularities@financa.gov.al
Politika Kombëtare e Konkurrencës - Botimi II
Raporti i Peer Review nga UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) versioni Anglisht Per me teper lexo njoftimin per shtyp
RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES