Të tjera
Politika Kombëtare e Konkurrencës - Botimi II
Raporti i Peer Review nga UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) versioni Anglisht Per me teper lexo njoftimin per shtyp
RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES
Informacion mbi Autoritetin e Konkurrences per vitin 2013 sipas programit.
Ky pyetësor shërben për të vleresuar perceptimin e biznesit mbi nivelin e njohjes së filozofisë së  Konkurrencës  dhe  zbatimit të Ligjit  Nr. 9121 datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, rolin dhe veprimtarinë e institucionit të Autoritetit të ...
Broshura "Vlerësimi i pasojave të legjislacionit mbi konkurrencën"
Rezoluta e Kuvendit per aktivitetin e AK per vitin 2011
Broshure: Konkurrenca në Shqipëri
SINJALET E NJE MARREVESHJE TE NDALUAR NE PROKURIMET PUBLIKE