Të tjera
Broshura "Vlerësimi i pasojave të legjislacionit mbi konkurrencën"
Rezoluta e Kuvendit per aktivitetin e AK per vitin 2011
Broshure: Konkurrenca në Shqipëri
SINJALET E NJE MARREVESHJE TE NDALUAR NE PROKURIMET PUBLIKE
AKTET LIGJORE DHE NENLIGJORE NE FUSHEN E KONKURRENCES
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne prezantimin e projektit Twinning
Njoftim për shitjen e autoveturës “FIAT STILLO”, me Targa TR 0673 F, nëpermjet procedurës “Ankand I Hapur”. Per te download-uar dokumentat e ...