Të tjera
Autoriteti i Konkurrencës, së fundi, ka hartuar një broshurë informuese “Programi i Përpuethshmërisë me Rregullat e Konkurrencës” (draft), i cili përmban informacion të përgjithshëm dhe udhëzime për zbatueshmërinë e legjislacionit në fushën e ...
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
Ne rast konstatimi parregullsish / korrupsioni / konflikti interesi apo raste flagrante te shkeljes se procedurave gjatë përdorimit të fondeve IPA / IPARD lutemi adresimin e tyre ne kontaktet e mëposhtme: IPA.irregularities@financa.gov.al IPARD.irregularities@financa.gov.al
Politika Kombëtare e Konkurrencës - Botimi II
Raporti i Peer Review nga UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) versioni Anglisht Per me teper lexo njoftimin per shtyp
RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES
Informacion mbi Autoritetin e Konkurrences per vitin 2013 sipas programit.
Ky pyetësor shërben për të vleresuar perceptimin e biznesit mbi nivelin e njohjes së filozofisë së  Konkurrencës  dhe  zbatimit të Ligjit  Nr. 9121 datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, rolin dhe veprimtarinë e institucionit të Autoritetit të ...
Broshura "Vlerësimi i pasojave të legjislacionit mbi konkurrencën"