Raporte vjetore
Raporti Vjetor 2016, Sfidat e Institucionit për vitin 2017.Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016
RAPORTI VJETOR 2015 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2016
RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2015
Raporti vjetor 2013 dhe synimet e punes per vitin 2014
RAPORTI VJETOR 2012 DHE SYNIMET KRYESORE TE PUNES PER VITIN 2013
Raporti vjetor i AK per 2009 dhe objektivat per 2010.
Raporti vjetor 2008 dhe synimet kryesore per vitin 2009.