Njoftime të tjera
Shpallje për vend të lirë pune
Shpallje për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve Prodhuese