Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ABCOM SHPK nga shoqëria Vodafone Albania SHA
Përftimi i kontrollit të shoqërisë ABCOM SHPK nga shoqëria Vodafone Albania SHA