Njoftime të tjera
Njoftim kandidature fituese
Njoftimi i kandidaturës fituese të dalë nga konkurrimi i datës 12.12.2019 për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese, në Autoritetin e Konkurrencës