Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ABC News SHA nga Z. Aleksandër Frangaj dhe Znj. Alba Ginaj
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ABC News SHA nga Z. Aleksandër Frangaj dhe Znj. Alba Ginaj