Njoftime të tjera
Njoftim për kandidaturë fituese
Shpallje kandidature fituese për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës