Njoftime të tjera
Njoftim për kandidaturë fituese
Shpallje fituesi për pozicionin Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore në Autoritetin e Konkurrencës