Njoftime të tjera
Parakualifikimi i kandidaturave për dy pozicione pune në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore dhe Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës