Njoftime përqendrimesh
Rasti i përftimit të kontrollit të shoqërisë DiaVita SHPK nga shoqëria Diaverum International AB
Rasti i përftimit të kontrollit të shoqërisë DiaVita SHPK nga shoqëria Diaverum International AB