Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit, nëpërmjet blerjes së 70% të kuotave, të shoqërisë Saudi Basic Industries Corporation nga shoqëria Saudi Arabian Oil Company
Rasti: Përftimi i kontrollit, nëpërmjet blerjes së 70% të kuotave, të shoqërisë Saudi Basic Industries Corporation nga shoqëria Saudi Arabian Oil Company